WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG odzyskiwania danych
przez firmę InfoDetect

Poniższe warunki dotyczą usług Odzyskiwania Danych świadczonych przez firmę InfoDetect Daniel Grześko, ul. Pana Balcera 6/9, 20-631 Lublin, zwaną dalej „InfoDetect”.

 1. Definicja usługi odzyskiwania danych
  Etap I: Diagnoza ma na celu zidentyfikowanie problemu i rodzaju uszkodzenia, określenie możliwości odzyskania danych oraz wyceny kosztów usługi. W oparciu o powyższe informacje Klient podejmuje decyzję o realizacji drugiego etapu – odzyskiwania danych. Oferta na usługę odzyskania danych jest ważna przez okres 10 dni od dnia przekazania wyników diagnozy.
  Etap II: Odzyskanie danych jest przeprowadzane na podstawie ustaleń mailowych, telefonicznych,  przekazania informacji w siedzibie firmy  lub zamówienia wysłanego razem z wynikami diagnozy, podpisanego przez Klienta. Usługa wykonywana jest po uzyskaniu akceptacji Klienta. Usługa odzyskania danych nie obejmuje procesu importowania odzyskanych danych do programów lub pamięci telefonów. Płatność jest pobierana za usługę a nie za efekt, ilość danych itp.
 2. Tryby świadczenia usług
 • Standard
  • 3-6 dni roboczych
 • Szybki
  • 2-3 dni robocze
 • Tryb 3h
  • Do 3h albo szybciej
 1. Płatności
  Usługa diagnozy jest sprzedawana wg. stawek i czasów realizacji zgodnie z cennikiem podanym na stronie lub podstronach dla każdego modelu. Diagnoza standardowa zawsze płatna 99 PLN netto. Opłata za diagnozę w trybie szybkim 199 PLN netto, bądź w trybie 3h 299 PLN netto, pobierana jest niezależnie od powodzenia usługi.
  Płatność za wykonaną usługę diagnozy lub odzyskania realizowana jest na końcu procesu, a przed odbiorem nośnika  w formie gotówki w siedzibie firmy, przelewem lub za pobraniem.
 • Warunki dostarczania nośników danych
  W przypadku przesłania telefonu komórkowego do diagnozy Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów przesyłki nośników w obie strony. (Nie dotyczy dostarczenia osobistego) InfoDetect w standardzie odsyła nośniki z ubezpieczeniem 1000 zł, o ile nie uzgodniono inaczej z Klientem. InfoDetect nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dostarczenie nośnika danych i wynikłe uszkodzenia podczas dostarczenia przesyłek przez kurierów.
 • Godziny pracy biura
  Biuro Obsługi Klienta InfoDetect otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00.
 • Właściciel danych
  InfoDetect zakłada, że Klient jest prawomocnym właścicielem lub jest upoważniony przez właściciela do dysponowania nośnikiem danych, a wszelkie dane na nim zawarte są zgodne z obowiązującym przepisami prawa. Firma nie ponosi odpowiedzialności za legalność oprogramowania i informacji zapisanych na przekazanym nośniku.
 • Warunki gwarancji i zakres odpowiedzialności
  InfoDetect jest zobowiązany do podjęcia wszelkich starań mających na celu identyfikację problemu, określenia możliwości odzyskania danych, czasu realizacji usługi oraz jej dokładnych kosztów. InfoDetect oświadcza, iż wszelkie procesy prowadzące do odzyskania danych wykonywane są z największą starannością, wiedzą i umiejętnościami, ale nie gwarantuje, że wszystkie dane wcześniej na nim zapisane zostaną odzyskane. InfoDetect nie gwarantuje pełnej spójności odzyskanych danych, nawet jeżeli odzyskane pliki wydają się w 100% poprawne. InfoDetect nie ponosi odpowiedzialności za wady ujawnione podczas procesu diagnozowania nośnika oraz pogorszenie stanu nośnika na skutek przeprowadzanych czynności.
 • Bezpieczeństwo danych
  Wszelkie procesy przeprowadzane podczas świadczenia usług podlegają surowym wewnętrznym wymogom bezpieczeństwa. Pracownicy firmy InfoDetect pracujący nad nośnikiem Klienta mają podpisane umowy o zachowaniu poufności informacji. Wszelkie dane Klienta są przechowywane w zaszyfrowanej formie przez okres 7 dni od daty wykonania usługi. Po tym czasie dane oraz oryginalny nośnik są utylizowane. (jeżeli klient nie chciał odebrać)
Firma InfoDetect informuje, ze w przypadku nie odebrania sprzętu w ciągu 30 dni od realizacji usługi będzie naliczała opłaty za przechowywanie sprzętu. Koszt magazynowania wynosi 15 zł netto dzień.

W przypadku nieodebrania nośnika/danych w ciągu 2 miesięcy od daty podpisania zlecenia, nośnik zostanie  zutylizowany zgodnie z Warunkami Świadczenia Usług firmy InfoDetect oraz przejdzie na własność firmy InfoDetect o ile nie uzgodniono inaczej z Klientem w mailowej lub pisemnej.

 1. Ustalenia końcowe
  Powyższe warunki świadczenia usług zostały sporządzone zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na terenie RP. Wszelkie spory, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, należy rozstrzygać w sądzie właściwym dla siedziby firmy InfoDetect – Daniel Grześko

Sporządzono dnia 20.06.2018 r.
Edytowano dnia 14.02.2020 r.